Usługi elektryczne Instalacje elektryczne

Polityka informacyjna

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?

Administratorem danych wykorzystanych w serwisie www.gortych.pl, jest P.P.H.U. WIOL NIP: 9471016896 z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 23/25.

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

P.P.H.U. WIOL., będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 • odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące możliwości świadczenia usług, za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie www.gortych.pl,

Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez P.P.H.U. WIOL stanowi możliwość odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe.

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów P.P.H.U. WIOL będzie przetwarzać w szczególności:

Imię, Nazwisko, Adres, Numer telefonu, Adres e-mail

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Przesłanych danych nie udostępniamy w żadnej formie.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na możliwość przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • Dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 • Sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do P.P.H.U. WIOL o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 • Usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do P.P.H.U. WIOL o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega _P.P.H.U. WIOL;
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do P.P.H.U. WIOL o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający P.P.H.U. WIOL sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • P.P.H.U. WIOL nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie P.P.H.U. WIOL są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
 • Przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do P.P.H.U. WIOL o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez P.P.H.U. WIOL Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.
Dane osobowe są przechowywane jedynie do czasu sporządzenia i przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

10. Nasze dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z nami pod adresem: info@wiol.com.pl

Realizacja SINTE